GİRESUN BAROSU

CMK UYGULAMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ ve KAPSAM

 

AMAÇ

 

Madde 1

 

Bu Yönerge ile; Baro'nun Avukatlık Yasası'nın 79. ve 95. maddeleri ile üstlendiği "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak" görevini yerine getirmek üzere 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Yasası gereğince müdafi ve vekil görevlendirilmelerine ilişkin esaslar, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan Giresun Barosu Avukatları arasında adil görev dağılımının sağlanması ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslararası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar, bu çalışmaları yürütecek organlar ve bu organların çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

 

KAPSAM

 

Madde 2

 

Bu yönerge;

a)         CMK ve Uzlaşma Komisyonu’nun kuruluş, çalışma şekli ve faaliyetlerini,

b)        CMK uygulamasında ilçelerde görevlendirilecek CMK İlçe Temsilcileri’nin atama, çalışma şekli, görev ve yetkilerini,

c)         CMK uygulamasında görev alacak avukatların saptanması, çalışma şekli, meslek içi eğitimleri, ücret ve masraf ödemelerinin yöntem ve esaslarını kapsar.

 

TANIMLAR

 

Madde 3

 

Bu yönergenin uygulanmasında;

a)         Baro; Giresun Barosu'nu,

b)        Komisyon; CMK ve Uzlaşma Komisyonu’nu,

c)         Görevli Avukat; bu yönerge çerçevesinde Giresun Barosu CMK siciline kayıtlı olarak müdafi ya da vekil sıfatıyla görev alan avukatları,

d)        Müdafi; bu yönerge gereği şüpheli/sanık avukatı olarak görev alan avukatı,

e)         Vekil; bu yönerge gereği mağdur/müşteki/katılan avukatı olarak görev alan avukatı,

f)         CMK İlçe Temsilcileri; Avukatlık Yasası'nın 95. maddesi gereğince görevlendirilmiş bulunan Baro İlçe Temsilcileri,

g)         Görev Puanı; yapılan her görevlendirme başına sistemden alınan puanı

h)        Ortalama Puan; Soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere CMK gereği yapılan görevlendirmelere ilişkin toplam puanın sisteme katılmış görevli avukat sayısına bölünmesi suretiyle oluşan puanı,

i)          Çocuk; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi

j)         Soruşturma; kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

k)        Kovuşturma; İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

l)          Atama Sistemi; Görevlendirmelerin yürütülmesi amacıyla kullanılan bilgisayar yazılım ve otomasyon programlarını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM:

                                                           GENEL ESASLAR

 

Madde 4

 

Müdafi ve/veya vekil atama yetkisi, Baro'ya aittir. Baro, bu yetkisini, Giresun il sınırları içersinde kullanır.

Yakalanan kişi veya sanık müdafi ve/veya vekil seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, talebi halinde Baro tarafından kendisine bir müdafi ve/veya vekil tayin edilir. Yakalanan kişi, şüpheli, sanık, mağdur, katılan, 18 yaşını bitirmemiş yahut sağır veya dilsiz ya da kendisini savunamayacak derecede malul olur veya suçun niteliği ya da cezanın sınırı nedeniyle zorunlu müdafi atanmasını gerektirir durumun varlığı halinde ve bir müdafi ve/veya vekili de bulunmazsa talebi aranmaksızın kendisine müdafi ve/veya vekil tayin edilir.

Müdafi ve/veya vekil tayin edilmesine ilişkin talepler, ilgilinin kendisi tarafından veya soruşturmayı yürüten makamlar tarafından yapılır. Ayrıca hakkında soruşturma yürütülen kişinin özgürlüğünden yoksun bırakıldığı durumlarda yakınları da talepte bulunabilir.

Baro tarafından atanan müdafi ve/veya vekil gerekli başvuruları ve araştırmaları yapar. Bu araştırmaların yapılması sırasında Avukatlık Yasası'nın 2. maddesi gereği, yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.

 

Madde 5

 

a)         Baro, CMK’nun ilişkin maddeleri ile ilgili olarak "Gönüllü Avukat Sistemi" getirmiştir. Buna göre; CMK uygulaması çerçevesinde görev almak isteyen Baro’ya kayıtlı avukatlar yazılı olarak başvuruda bulunurlar ve Komisyon tarafından düzenlenen esaslara göre gönüllülerin isimleri listeye yazılır.

b)        Müdafii ve/veya vekil sicil listesinde görev almak isteyen avukatlar yazılı dilekçe ile Komisyon’a müracaat ederler. Yazılı dilekçe ile müracaat etmeyen avukatlar, nöbet listelerinde yer almazlar. Müdafii ve/veya vekil sicil listesi, dilekçenin verilmesinin ardından makul sürede güncellenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR

 

BARO YÖNETİM KURULU

 

Madde 6

 

Bu yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, Komisyon kararlarının denetlenerek bu kararlara ilişkin itirazların karara bağlanması ile bu yönergede düzenlenmeyen konularda son karar organı Baro Yönetim Kurulu'dur.

 

CMK VE UZLAŞMA KOMİSYONU

 

Madde 7

 

CMK uygulamasının daha sağlıklı, verimli, koordineli olarak yerine getirilebilmesi, müdafi ve/veya vekil atamalarında ortaya çıkabilecek sorunların tartışılması, çözüm önerilerinde bulunulması, uygulama birliğinin sağlanması, ilgili yasa ve yönetmelik gereklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla Giresun Barosu bünyesinde CMK ve Uzlaşma Komisyonu kurulur.

Komisyon, CMK uygulamalarından sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyesi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından gönüllüler arasından görevlendirilecek Komisyon Başkanı, Komisyon Başkan Yardımcısı ve Komisyon Yazmanı ile yeteri kadar üyeden oluşur.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi dışındaki Komisyon Üyeleri, Kasım ayının son haftasında ve iki yıl süreyle görev yapmak üzere görevlendirilir. Görev süresi sona eren komisyon üyeleri, Yönetim Kurulu’nca yenilik doğurucu bir kararın alınmasına, nihayet 1 Ocak gününe kadar görevine devam eder.

Hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı kovuşturmaya başlanmış olan veya geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilerek kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya işten çıkarılma cezaları ile cezalandırılmış olan avukat Komisyon üyesi olarak görevlendirilemez.

Komisyon toplantılarında 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın yönetim kurulu toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanır. Toplantılara üyelerin katılımı zorunlu olup oylamalarda üyeler oy kullanırlar.

Görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen üyelerin görevlerine, Komisyon önerisi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından son verilebilir. Bu takdirde karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Baro Yönetim Kurulu tarafından yeni bir atama yapılır.

 

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

 

Madde 8

 

a)         CMK uygulamalarında müdafi ve/veya vekil olarak görev almak isteyen avukatların başvurularını değerlendirmek,

b)        Atamalar sırasında oluşacak aksaklıklar ve mazeretleri değerlendirerek karara bağlamak,

c)         Müdafi ve/veya vekil görevlendirmelerinin eşit dağıtım ilkesi çerçevesinde çalışmasını sağlamak ve denetlemek,

d)        Müdafi ve/veya vekillerden gelen CMK uygulaması ile ilgili şikâyet, itiraz, görev iadesi ve istifa gibi her türlü dilekçeyi incelemek ve karar vermek,

e)         Müdafi ve/veya vekil istekleri konusunda CMK uygulama ve çalışma ilkelerini belirlemek,

f)         Ücrete ilişkin makbuz ve evraklardan yönetmeliğe uygun olmayanları ilgilisine iade etmek,

g)         Müdafi ve/veya vekillerin görevlerinden kaynaklanan sorunların çözümünü sağlamak,

h)        Meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek, bu tür toplantıların yer ve zamanını tespit ederek yönetmek, konuşmacıları belirleyerek bu kişilerin faaliyetlere katılım ve organizasyonunu sağlamak, diğer kuruluşlarca düzenlenen meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantılarda Baro’nun temsil edilmesini sağlamak,

 

CMK İLÇE TEMSİLCİLERİ

 

Madde 9

 

Baro Yönetim Kurulu tarafından aksine karar alınmadığı takdirde Baro İlçe Temsilcileri, CMK İlçe Temsilcisi olup, bu Yönerge’de belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Komisyon’a yardımcı olurlar.

 

MÜDAFİ VE/VEYA VEKİLLER

 

Madde 10

 

Müdafi ve/veya vekil, bu Yönerge kapsamındaki hukuki yardım istemlerinde görev almak isteyen gönüllü avukatlardan oluşur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV ESASLARI

 

Madde 11

 

a)         CMK uyarınca avukat görevlendirme yetkisi Baro tarafından nöbet günü listede yer alan avukatlardan, puanı en düşük olan ilk sıradaki avukatın öncelikle aranması esasına göre çalışan Atama Sistemi vasıtasıyla yapılır.

b)        Acele ya da zorunlu durumlarda Baro Başkanı veya Komisyon Üyeleri tarafından da “derhal” ve durumun özelliklerine göre Atama Sistemi dışından görevlendirme yapılabilir. Bu durumda yapılan görevlendirme derhal Baro Başkanlığı’na yazılı olarak bildirilir. Atanan müdafii veya vekile verilmek üzere Komisyon tarafından görevlendirme yazısı düzenlenir.

c)         Görevlendirilen avukatlar, haklı ve yasal neden olmadıkça görevi bırakamaz.

d)        Görevlendirme olmaksızın zorunlu müdafii/vekil sıfatıyla avukatlık hizmeti veren avukata bu yönergedeki yaptırımlarla ilgili usul uygulanır ve görev ücreti ödenmez. 

e)         Görevlendirmeler puan sistemine göre dağıtılır. Görevli avukatların puanları; kabul ettikleri görevlerin “görev puanları” ile kabul etmedikleri görevlerden aldıkları “red puanları”ndan oluşur. Red puanı, o görevin kabulü halinde alınacak görev puanına eşittir.

f)         Mesleğe yeni başlayan avukatlar -destek amacıyla- CMK listelerine katılmaları halinde başvuru tarihindeki ortalama puanın 750 puan eksiği ile listeye dahil edilir.

g)         Gece görevlendirmeleri, saat 20.00 – 08.00 saatleri arasında yapılan görevlendirmelerdir. Gece görevlendirilmelerinde teşvik amacıyla gündüz görevlendirme puanının yarısı kadar ilave puan verilir.

 

h)        Görevlendirme; soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı yapılır ve ayrı ücret ödenir.

i)          Soruşturma evresinde 10 kişiden fazla şüpheli ya da mağdura ve aynı şüpheli ya da mağdurun 10 adetten fazla dosyasına aynı avukat görevlendirilmez. Görevlendirilen avukat 10 adedin üzerindeki kişi ya da soruşturma dosyaları için yeni bir avukat atanmak üzere Baroya ve ilgili birime bilgi vermek zorundadır.

j)         Komisyon tarafından görevlendirilmiş olan Uzlaştırıcı Avukat, bu sıfatla görev yaptığı olay ile ilgili olarak aynı dosyada daha sonra vekil ve müdafii olarak görevlendirilemez.

k)        Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu bildirilmediği halde, görevli avukat tarafından aralarında menfaat çatışması bulunduğu tespit edilerek Baro'ya bildirilen kişilere, ayrı birer avukat ataması yapılır. Menfaat çatışması tespiti ile ilgili olarak, görevli avukatın beyanı esas alınır.

l)          Müdafi veya vekillerce sunulan mazeret ve itirazlarda Atama Sistemi kayıtları esas alınır. 

 

GÖREVLİ AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

      

Madde 12

 

Görevli avukatlar;               

a)         Müdafi ve/veya vekiller Komisyon tarafından alınan kararlara uyarlar.               

b)        Görevlendirmelerin yapıldığı Atama Sistemi üzerinde kendilerine özgülenen kullanıcı adı-parola-şifre ile girecekleri sayfalarından yapacakları işlemlerle, nöbetçi oldukları görev günlerini belirleyebilirler. Bu şekilde nöbet listesine eklendikleri günlerde geçici mazeret bildirme niteliğinde olmak üzere, görevlerini askıya alabilirler.

c)         Baro tarafından istenildiği zaman,  yapılan görevlendirmelerin son durumuna ilişkin bilgileri içerir raporları Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği şekil ve araçlarla vermek zorundadırlar.

d)        Görevlendirmelerle ilgili Baro'ya verilen bilgilerin yanlışlığı sebebiyle gereksiz ya da fazla ödemeye yol açılmışsa talep halinde ücretin iadesi söz konusudur.

e)         Görevden çekilme yasadaki koşullar ile sınırlı olup; görevden çekildiğini dosyaya ileten avukat çekilme durumunu derhal baroya bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimler dava ile ilgili bilgileri, duruşma tutanaklarını, sonraki duruşma gününü ve çekilme gerekçelerini içerir. Aksi halde müdafi ve/veya vekilin sorumluluğu devam eder. Görevden çekilme talepleri hakkında Komisyon tarafından en geç 15 gün içersinde karar verilir. Karar verilinceye kadar müdafi ve/veya vekilin görevi devam eder.

f)         Görevlendirme listesinde yer alan avukatlar kendi istekleri ile her zaman görevlendirme listesinden çıkabilirler. Bu durumda yeniden görevlendirme listelerine dâhil edilmek için çıkma tarihi üzerinden an az 6 ay geçmiş olması gerekir. Avukat listeye tekrar alınma talebi ile başvurduğunda başvuru tarihindeki ortalama puan üzerinden görevlendirme listesine eklenir.

g)         Yeterli sayıda görevli avukatın bulunmadığı durumlarda en yakın ilçedeki tüm avukatlar, Komisyon görevlendirmelerini bu yönerge hükümleri çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdürler.

 

GÖREVİN SONA ERMESİ

 

Madde 13

 

Avukatın görevi;

a)         Soruşturma evresinde, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, kamu davası açılması hâlinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi veya şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi ile ,

b)        Kovuşturma evresinde; esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ve zorunlu müdafilik ve vekillik kapsamı dışındaki hallerde avukat talep eden kişinin bu talebinden vazgeçmesi veya şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi halinde,

c)         Müdafii veya vekilin ya da kendisine müdafii veya vekil atanan kişinin vefat etmesi durumunda,

d)        Davanın yetkisizlik veya başka her hangi bir nedenle avukatın görevli olduğu bölge dışında bir bölgeye nakli halinde,

e)         Birleştirme durumunda; birleştirme ile dosya esasının kapanması halinde,

f)         Yargılamanın hangi evresinde olursa olsun birden fazla kişi için görev alan avukatın görevi, taraflar arasında menfaat çatışması oluşması halinde,

g)         Müdafi veya vekilin Baro tarafından işten yasaklanması, meslekten çıkarılması veya herhangi bir nedenle Baro sicilinden süreli veya süresiz olarak silinmesi halinde, sona erer.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÜCRET ESASLARI

 

Madde 14

Müdafi ve vekil görevlendirmelerine ilişkin ücret ve giderler 02.03.2007 tarihli CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde CMK Ücret Tarifesi’ne uygun olarak ödenir.

 

İSTENEN BELGELER 

 

Madde 15

 

Ödeme yapılabilmesi için ,

a)         Soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki görevlere ilişkin Atama Sisteminden alınacak olan görevlendirme belgesi,

b)        Baro tarafından belirlenen CMK ödemelerine ilişkin tarifeye uygun olarak düzenlenen serbest meslek makbuzu ve yeteri sayıda fotokopisi

c)         Soruşturma aşamasında ifade tutanağı, kovuşturma aşamasında müdafi/vekilin ya da yetkilendirdiği avukatın adının yazılı olduğu duruşma zaptının onaylı sureti ve yeteri sayıda fotokopisi,

Baro’ya teslim edilmelidir.

Söz konusu belgeler teslim edilmedikçe yapılan hizmete ilişkin tutanaklar ödeme için Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmeyecektir.

 

Madde 16

 

CMK Ücret Tarifesi’ne göre;

a)         Soruşturma aşamasında görevlendirilen avukatın görevi, soruşturmanın tüm aşama ve işlemlerinde devam eder. Soruşturma aşamasında kolluk görevlileri, Cumhuriyet Savcısı ve Mahkeme huzurunda yapılan ifade alma veya sorgu için farklı avukatların görevlendirilmesi halinde tek (bir) ücret ödenir ve bu ücret göreve katkıları oranında avukatlara paylaştırılır.

b)        Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında aynı dosyada, aralarında menfaat çatışması bulunmayan birden fazla şüpheli, sanık, mağdur ve müşteki için kural olarak bu kişilerin her biri için ayrı, ancak en fazla on iş ücreti ödenir.

c)         Yargı yerlerince istinabe(talimat) ile yapılan işlerde müdafilere ve vekillere hizmetin yapıldığı birime ilişkin belirlenen ücretin yarısı ödenir.

d)        Görevsizlik kararı üzerine dosya görevli bir üst mahkemeye gönderilmiş ise, müdafi / vekilin dosyaya devam etmesi halinde aradaki fark ücreti ödenir.

e)         Görevlendirilen avukatın yerine vekâlet verilerek avukat atanması halinde, görevlendirilmiş olan avukatın görevi sona erer ve bu avukata tam ücret ödenir.

f)         Dosyaların birleşmesi halinde, birleştirilen ve esası kapatılan dosyadaki görevli avukata birleşme nedeniyle ayrı ücret ödenmez.

g)         Kararın temyizi müdafi ve/veya vekil tarafından duruşmalı olarak istenmişse, temyiz duruşmasına katılmak koşulu ile müdafi ve/veya vekil Yargıtay'daki duruşma için ayrı müdafi ve/veya vekil ücreti ödenir.

h)        Yargıtay incelemesi sonucunda kararın bozulması ve dosyanın yeniden esasa kaydı halinde müdafi ve/veya vekilin görevi hükmün kesinleşmesine kadar devam ettiğinden yeni ücret ödenmez.

i)          Müdafi veya vekilin mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde baro tarafından yeni bir müdafi veya vekil görevlendirilir ve atanan müdafi veya vekile Tarifede yazılı ücret ödenir.

j)         Müdafi ve/veya vekillerin, Komisyon’a sunmuş oldukları makbuz ve evraklardan doğan sorumluluklar kendilerine aittir.

 

ÜCRET ÖDENMEYECEK HALLER

 

Madde 17

 

a)         CMK müdafi ve vekil listesinde yer almayan avukatlara,

b)        Eksik bilgi ve belge sunan avukatlara eksiklikler tamamlanıncaya kadar,

c)         Baro tarafından görevlendirme yapılan işlere yetki belgesi ile katılan avukatlara,

d)        Soruşturma ya da kovuşturma aşamalarında müdafii veya vekil olarak görev almasına rağmen aynı aşamada vekalet ilişkisi ile yetki alan avukatlara.

e)         Yönerge hükümlerine aykırı davranışı nedeni ile CMK kurulunca ücret istemi reddedilen avukatlara,

f)         CMK ile ilgili tüm yasal düzenlemelere aykırı her hangi bir işleme katılan avukata ücret ödenmez.

 

ALTINCI BÖLÜM

YAPTIRIMLAR

 

UYARI

 

Madde 18

 

Görevli avukatlardan;

a)         Kabul ettikleri görevi haklı bir gerekçe olmaksızın iade edenler,

b)        Soruşturma evresinde kabul ettikleri göreve, görevi kabul anından itibaren 40 dakika içinde gitmediklerinden aynı talebe yeni görevlendirme yapılmasına neden olanlar

c)         Kovuşturma evresinde sorumlu olduğu dosyanın duruşmalarını takip etmeyen, yargılamanın bu nedenle sürüncemede kalmasına ve Mahkeme tarafından tekrar görevlendirme talebinde bulunulmasına sebebiyet veren,

d)        Disiplin kovuşturması gerektirmese de, görevden çekilmeyi gerektiren durumlarda çekilmediği tespit edilenler,

e)         Bu yönerge gereğince kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmeyenler Komisyon’un önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılırlar.

 

Eylemin disiplin cezası gerektirdiği iddiası ile avukat hakkında disiplin soruşturmasının başlatılmış veya devam ediyor olması bu madde gereğince uyarı verilmesini engellemez.

 

ATAMA SİSTEMİNDEN ÇIKARMA

 

Madde 19

 

Görevlendirme listelerinde yer alan avukatlardan bu yönerge nedeniyle verilen görevlere ilişkin fiillerinden dolayı hakkında disiplin soruşturması açılanlar, kovuşturma sonuna kadar geçici olarak listeden çıkarılır.

Görevli avukatlardan;

a)         İlk uyarı tarihinden başlamak üzere; bir yıl içinde yönergenin 17. maddesi uyarınca iki kez yazılı olarak uyarılanlar, son uyarı tarihinden itibaren,

b)        Bu Yönerge uyarınca geçici olarak listeden çıkarılanlardan disiplin kovuşturması sonucunda aldıkları ceza kesinleşenler, kararın kesinleşme tarihinden itibaren,

Komisyon’un önerisi ve Baro Yönetim Kurulu’nun kararı ile görevlendirme listesinden çıkarılırlar.

Bu madde hükmünce görevlendirme listesinden çıkarılanlar, çıkarılma tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra, yazılı olarak başvurmak şartıyla tekrar görevlendirme listelerine eklenebilirler. 

 

UYARI VE ÇIKARMADA USUL 

 

Madde 20

18. ve 19. madde hükümlerinin uygulanmasında konu görüşülmek üzere Baro Yönetim Kurulu' na sevk edilmeden önce ilgili avukattan yazılı olarak bilgi istenir.

 

                                                           YEDİNCİ BÖLÜM

                                                           SON HÜKÜMLER

 

YÜRÜRLÜK  :

 

Madde 21

Giresun Barosu Yönetim Kurulu'nun 07.02.2013 Tarih ve  2013/10 Sayılı Kararı ile kabul edilen bu Yönerge, Giresun Barosu Web Sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

 

Okunma : 16098

© 2024 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.