GİRESUN BAROSU İÇ YÖNETMELİĞİ

 

               Bu yönetmelik Giresun Barosunun 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ve T.B.B. Yönetmeliklerinde yer almayan iç yönetim ve işleyişine ait işlerin yürütülmesinde uygulanacak usul ve kuralları kapsar
BİRİNCİ BÖLÜM       

KOMİSYONLAR   ve KURULUŞ

Madde 1 : Yönetim Kurulunca üye sayısı, çalışma süresi ile çalışma yöntemlerini belirlenerek komisyon kurulmasına karar verilebilir.

Komisyonlar belirli bir veya birden fazla konu üzerinde çalışma yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kurulur. Giresun Barosu Avukatlarının yanında, konusunda uzman olan kişiler de danışman üye olarak görevlendirilebilir.
Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, kurulmuş bir komisyonun faaliyetine son verebileceği gibi birleştirmeye de karar verebilir.

Madde 2: Komisyon üyeleri, yönetim kurulunun uygun gördüğü yöntem ile yapılan duyuru sonucu başvuran baro üyesi avukat ve stajyer avukatlar arasından, kasım ayının son haftasında ve iki yıl süreyle görev yapmak üzere görevlendirilir. Görev süresi sona eren komisyon üyeleri, yönetim kurulunca yenilik doğurucu bir kararın alınmasına kadar, nihayet 1 Ocak gününe kadar görevine devam eder.

Bir kişiye ikiden fazla komisyonda görev verilemez.

Stajyer avukatların sayısı, komisyon üye tam sayısının 1/3 ünden fazla olamaz.

Komisyon çalışmaları için gerek duyulması halinde sürekli ya da geçici olarak Giresun Barosu üyeleri dışında da yeteri sayıda danışman üye sıfatıyla üye kabul edilebilir. Danışman üyeler görüş bildirebilirler ancak kararlara katılamazlar. Sürekli ya da geçici olarak danışman üyenin toplantıya katılması yönetim kurulu kararına bağlıdır.


 

 


ÇALIŞMA ESASLARI VE ŞEKLİ

Madde 3: Komisyonlar ; demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ve demokratik toplum anlayışı çerçevesinde, bireylerin yasalar önünde eşitliği, Atatürk devrim ve ilkeleri, yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ilkelerini göz önüne alarak bağımsız savunma erkinin kurumsal yapısı içinde avukatlık mesleğine, meslektaşlarına, kamuya hizmet amacı doğrultusunda ve yönetim kurulunca belirlenen alanda görev yapar.

Yönetim Kurulu, kurulan komisyonların çalışma alanlarına ilişkin çalışma yönergelerini düzenleyerek ilgili komisyona bildirir.

Komisyonlar, yıllık çalışma programı ve tahmini bütçelerini, ilk toplantı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yönetim kuruluna sunar.

Komisyonun hazırladığı yıllık çalışma programı ve benzeri düzenlemeler yönetim kurulu kararıyla yürürlüğe girer.

Komisyonlar, gerek gördüğü hallerde, çalışmasını alt kurullar oluşturmak sureti ile yapabilir.

Komisyonlar, programında yer alan faaliyetlerini ve yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirir, yıllık çalışmalarına ilişkin yazılı raporunu eylül ayı sonuna kadar yönetim kuruluna verir.

Madde 4 : Komisyon üyeleri ilk toplantıya Baro Başkanı tarafından çağrılır. Bu toplantıda, başkan, başkan yardımcısı ve yazman üye seçimi yapılır. Komisyon üye sayısının beşten az olması halinde başkan yardımcısının seçilmesi komisyon kararına bağlıdır.

Madde 5 : Komisyon başkanı, toplantı gündemini tespit eder, olağan ve olağanüstü toplantılara çağırır, toplantılara başkanlık eder. Komisyonu temsil eder.

Madde 6 : Komisyon başkan yardımcısı, başkanın görevlerine yardımcı olur, yokluğunda komisyon toplantılarına başkanlık eder.

Madde 7 : Komisyon yazmanı, üyelerin toplantıya çağrılmasını, gündeme göre gerekli dosyaların ve dokümanın hazırlanmasını sağlar, evrak kayıt ve karar defterini tutar, tüm kayıt ve belgelerin Baro tarafından belirlenen yerde ve şekilde arşivlenmesini sağlar.

Madde 8: Komisyon üyeleri, olağan ve olağan üstü toplantılara katılır, kurulun amacını ve yıllık programını gerçekleştirmek için katkıda bulunur, alınan kararlara uyar, acil durumlarda kurulun görevlendirme kararı olmaksızın Kurul başkanının vereceği görevleri yerine getirir.

Madde 9: Komisyon toplantıları Yönetim Kurulunca belirlenen yerde yapılır.

Madde 10: Olağan toplantılar çalışma takviminde belirlenen tarihlerde ayda en az bir kez, olağan üstü toplantılar ise komisyon başkanının en az bir gün öncesinden yaptığı çağrı üzerine yapılır. Bu çağrıda toplantının gündemi de bildirilir.

Madde 11: Toplantı yeter sayısı görevlendirilmiş üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.

Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Toplantı başkanı oyunu en son kullanır ve oyların eşitliği halinde konu yeniden görüşülüp yeniden oya sunulur. Yine eşitlik varsa başkanın oyu iki oy olarak sayılır.

Toplantıda alınan kararlar yazman tarafından karar defterine yazılır ve toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. Aykırı oy kullanan üyeler istedikleri takdirde aykırılık kaydını kararın sonuna yazdırabilirler.

Madde 12: Komisyonlar gerçek ya da tüzel kişilerle yapacakları yazışmalarını Baro yazışma yöntemi içinde ve Baro kalemi aracılığıyla yaparlar. Dışarıdan gelen her türlü yazılı belge ve yazılar da aynı yöntemle Baro kalemine gelir ve Genel Sekreterlikçe bir örneği ivedi olarak ilgili komisyona havale edilir.

Komisyonlar, çalışma alanlarında basın bildirisi yayınlayabilir, basın toplantısı düzenleyebilir. Basın bildirisi Baro Başkanı onayı ve komisyon adına başkanının imzası ile yayınlanır. Basın toplantılarında Baro Başkanı ya da başkanın yetkili kıldığı başkanlık divanı üyesi hazır bulunur.

Komisyon başkan veya üyeleri, Baro başkanlık divanının bilgi veya yazılı görevlendirmesi halinde Giresun Barosu adına komisyonu ilgilendiren her türlü etkinlik ve toplantılara katılabilir.

Madde 13: Komisyonca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, toplantılara iki kez üst üste veya bir yıl içinde toplam 4 kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Sona eren üyeliğin, başkan, başkan yardımcısı veya yazman olması halinde, kurul bir sonraki toplantısında boşalan başkan yardımcısı veya yazman için seçim yapar. Seçim sonucunu yönetim kuruluna bildirir. Bu halde dahi seçilen üyelerin göreve başlamaları yönetim kurulu kararına bağlıdır.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, kurul üyeliğine son verebilir.

Üyeliğin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde, yapılacak ilk toplantıda durum karar defterine yazılır ve yönetim kuruluna ivedilikle bildirilir.

Boşalan üyelik, gerekli görüldüğü takdirde, yönetim kurulu tarafından tamamlanır.

Madde 14: Komisyon, yapmayı karar altına aldığı etkinlik ile ilgili tahmini bütçesini, projesi ile birlikte yönetim kuruluna iletir.

Baro başkanı, baro başkanlık divanı ya da yönetim kurulu tarafından doğrudan görevlendirme halinde komisyonun tahmini bütçe bildirmesine gerek yoktur.

Madde 15: Harcırah ve avans ödemesi ile avansın kapatılmasında Baro'nun genel prensip ve kabulleri esas alınır ve uygulanır.

Madde 16: Kurullar arasında eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak amacıyla Baro Başkanının başkanlığında, Başkanlık Divanı üyeleri ve komisyon başkanlarının katılımı ile toplantı yapılır.

Toplantılar Ocak ve Haziran aylarının son haftasının Perşembe günü olmak üzere yılda iki kez olağan, Baro Başkanının gerek duyduğu durumlarda ise olağan üstü toplanır.

Bu Kurula Baro Başkanı, yokluğunda Baro Başkan Vekili başkanlık eder. Yazmanlık görevini Baro Genel Sekreteri yapar. Toplantının gün, yer ve saatini içeren gündem, en az üç gün öncesinden güncel yöntemler ile Baro Genel Sekreteri tarafından katılacaklara bildirilir.

Kararlar oy çokluğu ile alınır.


 

 


İKİNCİ BÖLÜM

BARO PERSONELİ

Madde 17: Baro için yeterli sayıda personel istihdamına, personelin asgari ücretin altında olmamak üzere aylık ücretini, fazla çalışma, ikramiye, prim v.s. ücretlerini, hafta tatili yasasına uygun olmak üzere çalışma gün ve saatlerini belirlemeye Baro Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 18: Göreve alınacak hizmetliler dışındaki personelin en az lise mezunu olması ve bilgisayar kursunu bitirmiş olması gereklidir. Muhasebe bilgisinin varlığı tercih nedenidir.

Madde 19 : Baro nun müdafi isteklerini düzenlemekle görevli bürosunda çalıştırılacak personelin ücret, kıdem ve ihbar tazminatı, S.S.K. giderleri gibi giderleri Maliye Bakanlığından gönderilip TBB tarafından Baromuza tahsis edilen özel ödenekten, adli yardım isteklerini düzenlemekle görevli bürosunda çalıştırılacak personelin ücret, kıdem ve ihbar tazminatı, S.S.K. giderleri gibi giderleri de Maliye Bakanlığından gönderilip TBB tarafından Baromuza tahsis edilen özel ödenekten ödenir.

Madde 20: Yönetim Kurulu; günün koşullarına göre Baro personeli tarafından makbuz karşılığı tahsil edilip kasaya girişi yapılan paraların hangi miktarla sınırlı olarak kasada tutulacağına karar verir. Bu miktarı aşan meblağlar Baro personelince günlük olarak Sayman'a teslim edilir.

Madde 21: Baro çalışanlarının avukatların özel işlerini takip etmeleri yasaktır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BÜTÇE VE MUHASEBE
Madde 22:
Giresun Barosunun alacak, borç ve varlığının saptanması, bunlarla ilgili hesap işlemleri aşağıdaki ilkeler çerçevesinde muhasebe yöntem ve kurallarına göre yürütülür. Baronun bütçe dönemi 1 Kasımda başlar 31 Ekimde sona erer. Yönetim Kurulunun Sayman olarak seçilen üyesi saymanlık servisinin başı olarak saymanlık fişlerini, mizan cetvellerini, defterleri ve diğer gerekli kâğıtları imzalayarak servisin yaptığı işlerin uygunluğunu onaylar.

Madde 23: Saymanlık işleri, Sayman, tahsildar ve gereği kadar görevli aracılığı ile yürütülür. Yönetim Kurulu kararı ile bu işleri görmek üzere odaya kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile de sözleşme akdedilebilir.

Madde 24: Bütçenin onaylama tarihi ile yürürlük süresi içinde olağan ve zorunlu gideler için yönetim kurulu ödeme yapmaya yetkilidir.

Madde 25 : Baro bütçesi aşağıdaki kısımlardan oluşur.

a ) Yıllık bütçe gerekçesi
b) Yıllık bütçe yönetmeliği
c) Gelirler cetveli
d) Giderler cetveli
e) Kadro cetveli

Madde 26: Gelirler cetvelinin bölüm ve maddeleri aşağıda gösterilmiştir.

I - Giriş kesenekleri
a) Stajyer kayıt ücretleri
b) Avukat ve Avukatlık Ortaklığı giriş kesenekleri
II- Yıllık kesenek
III- Kimlik belgesi ve sicil cüzdanı ücretleri
IV- Yayın gelirleri
V- Çeşitli gelirler
a) Bağış ve yardımlar
b) Faizler
c) Para cezaları
d) Mesleki faaliyetler ve satışlardan doğan gelirler

VI- Geçen yıllar gelirleri

Madde 27: Gider cetvelinin bölüm ve maddeleri aşağıda gösterilmiştir.

I - Yönetim giderleri
a) Genel Kurul giderleri
b) Yolluk ve harcırahlar
c) Temsil giderleri
d) Başkaca yönetim giderleri

II- Personel giderleri
a) Görevliler ve hizmetlilerin ücretleri
b) İkramiyeler
c) Yol ödentisi
d) Tahsilat primleri
e) Kasa ödentisi
f) Giyim giderleri
g) S.S.K. primleri ve işveren payı
h) Personel yollukları
i) Fazla çalışma ücretleri
j) Kıdem tazminat ödentisi
k) Yasalar ve Genel Kurul kararları nedeni ile doğacak giderler

III- Büro giderleri
a) Kırtasiye ve basılı kağıt giderleri
b) Haberleşme ve iletişim giderleri
c) Gazete, dergi, bülten, duyuru giderleri
d) Bakım, onarım ve taşıma giderleri
e) Döşeme, büro araçları onarım giderleri
f) Kiralar
g) Tutanak kağıdı giderleri
h) Başkaca büro giderleri

IV- Yayın giderleri
a) Dergi, bülten ve sair yayın giderleri
b) Yazı ücretleri
c) Avukatlar Listesi ve albüm giderleri

V- Sosyal Yardımlar
a) Avukatlara yapılacak yardım ve krediler
b) Baro personeline yapılacak yardımlar
c) Başkaca sosyal yardımlar

VI- Yatırım giderleri
a) Yazı, hesap makinesi, fotokopi vb. makinelerinin alım giderleri
b) Perde, mobilya, döşeme vb. eşya alım giderleri
c) Kitap, dergi alımı
d) Başkaca yatırım giderleri


 


VII- Vergi, resim ve kesenekler
a) Damga Vergisi
b) Türkiye barolar Birliği keseneği
c) Sivil savunma fonu payı
d) Başkaca vergi, resim ve aidatlar


 

VIII- Adli yardım bürosu giderleri
a) Çeşitli harcamalar

IX- Karşılıklar
Artı gelirler farkı olup ileride yapılması düşünülen giderler karşılığı

Madde 28: Genel Kurula sunulacak bütçeyi hazırlayan yönetim kurulu bütçe tasarısının gelir ve giderler cetvelinin bölüm ve maddelerinde değişiklik yapabilir. Bütçenin gelir ve gider cetvelindeki oranlama ve ödenekler önceki yılın eylemli tahsilât ve ödeme tutarı üzerinden egzersiz usulü ile yapılır.

Madde 29: Gelirler tahsilât alındısı veya banka dekontu karşılığında toplanır, giderler yasal belgelere dayanır. Gelir ve gider belgelerinin biri sayman üye, diğeri başkanlık divanı üyelerinden biri olmak üzere en az iki kişi tarafından imzalaması gereklidir.

Madde 30: Giderler bütçesinin bir bölümünün maddelerindeki ödenek yetmediği takdirde aynı bölümün diğer bir maddesinden o bölüme aktarma yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

Olağanüstü durumlar ve zorunluluk bulunan hallerde bölümler arası aktarma Yönetim Kurulunun isteği ve Genel Kurulun onayı ile yapılır.

Madde 31: Baro muhasebesi yönetim kurulunca kabul edilen hesap planında belirtilen ana ve tali hesaplar planına göre işlenir.

Madde 32: Baronun muhasebe işlemleri için aşağıda belirtilen defterler tutulur.
a) Defteri Kebir
b) Yevmiye Defteri
c) Envanter Defteri
d) Üye kesenek defteri veya kartoteksi
e) Demirbaş defteri


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 33 : Bu iç yönetmelik 12.08.2008 tarihinde alınan Giresun Barosu Yönetim Kurulu kararı gereğince yürürlüğe girmiştir.   
Madde 34 : Bu iç yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinden Giresun Barosu Yönetim Kurulu görevli ve sorumludur.

 

Okunma : 25073

© 2024 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.