OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Giresun Barosu Olağan Genel Kurulu, 03 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 10:00’ da La Quinta By Wyndham Otel  (New Jasmin Otel) de pandemi kapsamında alınan tedbirler uyarınca açık alanda havuz başında toplanacaktır. Ayrıntılı gündem aşağıdadır.

Baro Organları Seçimi ile TBB Delegeleri Seçimi ise, 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 4667 Sayılı Yasa ile değişik Ek-3 Maddesi ve Avukatlık Yasası Yönetmeliği’nin 52/2 Maddesi uyarınca aynı gün Genel Kurul Toplantısının bitmesinden sonra saat 17:00’ a kadar aynı yerde yapılacaktır.

03 Temmuz 2021 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul aynı yer ve saatte, aynı gündemle 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü toplanacaktır. Seçimler ise, aynı gün Genel Kurul Toplantısı bittikten sonra aynı yerde saat 17:00’ a kadar yapılacaktır.

Genel Kurula katılmanızı diler, saygılarımı sunarım.01.06.2021

                                                  

  Baro Yönetim Kurulu Adına

Av. Soner KARADEMİR

Giresun Barosu Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 1.  1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 87. Maddesi Uyarınca Yoklama ve Açılış
 2.  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3.  Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
 4.  Baro Başkanının Açılış Konuşması
 5.  Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve Aklanması
 6.  Bilanço, Hesap ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve Aklanması
 7. 2021-2022 yıllarında alınacak; Avukatlar ve Avukatlık Ortaklıkları İçin Yıllık Aidat ve Keseneklerin Saptanması, Levhaya Yeni Yazılacak ve Nakil Gelecek Avukatlardan Alınacak Giriş Keseneği Miktarının Saptanması,
 8.  Baro Yönetim Kurulumuzun 27.05.2020 tarih ve 2020/26 Karar Sayılı Kararı Uyarınca Tüm Meslektaşlarımız Yönünden Ertelenen 2020 yılı 2. Dönem Baro Aidatlarının Tahsilinden Vazgeçilmesi ve Meslektaşlarımızın Ertelenen Aidat Yönünden İbrası, İbranın Gerçekleşmesi Halinde Daha Önce 2020 yılı 2. Dönem Baro Aidatını Ödemiş Olan Meslektaşlarımızın Bu Ödemelerinin 2021 yılı Baro Aidatından Mahsubunun Oylanması,
 9. 2021-2022 yılları Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 10.  Meslektaşlarımızın Pandemi, Deprem, Sel,  Yangın, Savaş, Terör, Hastalık  vs. Nedeniyle Mağduriyet Yaşamaları Halinde  Kendilerine  1136 sayılı Avukatlık Kanununun 81/6 , 95/6 ve 97/3  maddeleri Gereği Yapılabilecek Yardımların Şekil Ve Miktarlarının Görüşülmesi ve Bu Konularda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi ile Yukarıdaki Konularda Baromuzda Dayanışma Fonu/Sandığı Kurulmasının Oylanması,  Kurulmasına Karar Verilmesi Halinde Aidat Miktarının ve Tahsil Şeklinin Belirlenmesi, Fon/Sandık Yönergesinin Hazırlanması ve Yapılacak Yardımların Dağıtılması İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Genel Kurul Onayına Sunulması,
 11.  Baronun Eğitim ve Sosyal Amaçlı Kullanımı ve İhtiyaçları İçin Taşınır, Taşınmaz, Araç Alım-Satımı, Takası, Ayni Hak Tesisi, Şerh Ve Tahsis Konulması/Kaldırılması, Taşınır Ve Taşınmaz Bağışı Ve Kabulü İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,
 12.  Baro Organları ve TBB Delegeleri İçin Adayların Tespiti
 13.  Başkan Adaylarının Konuşması
 14.  Dilekler, Görüşler ve Kararlar
 15.  Seçimler (Genel Kurul'un tamamlanmasından saat 17.00'a kadar)
  • Baro Başkanı Seçimi
  • Baro Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi
  • Baro Denetleme Kurulu Üyeleri Seçimi
  • Baro Disiplin Kurulu Üyeleri Seçimi
  • T.B.B Delegeleri Seçimi

 

AVUKATLIK YASASI YÖNETMELİĞİ [ Madde 31 ]

Baro genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.

Baro levhasında yazılı avukat, gerek olağan gerek olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere veya oy kullanmayanlara, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin üçte biri miktarında para cezası verilir. Bu para cezaları baro başkanlığınca tahsil edilir ve baro bütçesine gelir kaydedilir.

Toplantıyı terk edenlerle toplantıya katılmayanların, genel kurul toplantısı sona ermeden önce, özürlerini, baro başkanı veya başkanlık divanına bildirmeleri gereklidir.

Tarih : 2.06.2021
Okunma : 105

© 2021 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.