2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni 01 Eylül 2020 Salı günü saat 11:30'da Giresun Hükümet Konağı önünde; son günlerde yoğun artış gösteren COVID-19 tespitleri nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sadece Baro Yönetim Kurulumuzun katılımıyla gerçekleşti. Törende Baro Çelengini Baro Başkanımız Av. Soner KARADEMİR ile Baro Müdürümüz Soner CİVCAN ve Baro Personelimiz Murat ÖKSÜZ sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören son buldu. Tüm meslektaşlarımızın yeni adli yılını kutlar, yeni adli yılın hepimize güzellikler getirmesini dileriz.

 

Baro Başkanımız Av.Soner KARADEMİR'in Basın Açıklaması;

Değerli meslektaşlarım !

2020-2021 Adli Yılını; Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan COVİD-19 küresel salgını koşullarında karşılıyoruz.

Bu Adli Yılı, Covid-19 pandemisi koşullarında, tamamen antidemokratik bir süreç işletilerek; 80 Baronun tamamının itirazına   ve demokratik yöntemlerle karşı duruşuna rağmen, Çoklu Baroların önünü açacak, Bağımsız savunmaya darbe niteliğindeki Avukatlık Kanunu değişikliklerin yasalaştığı bir süreçte karşılıyoruz. 

Meslektaşlarımız salgının neden olduğu etkiler nedeniyle uzun süredir ekonomik sorunlar ile boğuşurken, avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp, meslek alanlarımız daraltılırken, avukatlara yönelik baskı, tehdit ve fiili saldırıların hiç olmadığı kadar arttığı bu süreçte yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara hiçbir çözüm getirmeyen, Baroların ve avukatların hiçbir talebinin karşılanmadığı Avukatlık Kanunu Değişikliği teklifi maalesef yasalaşmıştır.

Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere; Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız Yargı Hukuk Devleti ve Demokrasinin olmazsa olmazıdır.

Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde yer alan “yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsil eder”

Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri ile düzenlenen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevi barolara meslek örgütü olmasının yanı sıra, çağdaş demokratik bir hukuk devletinin tüm organlarıyla hakim kılınması için çok önemli bir görev yüklemektedir.

Barolarımız, Avukatın müvekkiline ve her türlü otoriteye karşı bağımsızlığının ve özerkliğinin koruyucusu, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin, adil yargılanma hakkının, hak arama özgürlüğünün teminatı ve savunucusu, Anayasamız uyarınca da Kamu kurumu niteliğinde ve Yargının kurucu unsuru olan bir Cumhuriyet kurumudur.

Yargı kurumlarının tekliği ve bölünmezliği, yargı bağımsızlığı, savunma bağımsızlığı ve nihayetinde Demokratik Hukuk Devleti ilkeleri bakımından Anayasa’ya aykırılığı tartışmasız olan Baroların parçalanıp, bölünerek etkisizleştirilmesine, paralel baroların ve hatta siyasi parti barolarının kurulmasına yol açacak bu düzenlemeler ile TBB Seçim usulleri ile temsilde adalet söylemleri ile başlayıp;  daha adaletsiz hali ile düzenlenen delege sayısına  ilişkin  değişiklikler başta olmak üzere tüm değişikliklerin Anayasa Mahkemesi tarafından İptal edilmesi gerektiği yönündeki görüş ve taleplerimizi yineliyoruz.

Evet Avukatlık Kanununda bir takım değişiklikler yapılmalıdır. Ancak bunun konunun asıl muhatabı olan Baroların ve Avukatların görüşü alınarak yapılması gerekirken hiç sorulmadan; üç beş kişinin ben yaptım oldu mantığıyla gerçekleştirilmiş olması üzücü olduğu kadar da tehlikelidir.

Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri gereği yargı mensuplarının tarafsız ve bağımsız olmalarının yanında, toplum nezdinde tarafsız ve bağımsız olduklarına ilişkin inancın sarsılmasına yol açacak davranışlardan kaçınmaları zorunlu ve gereklidir.

Yargının tarafsız ve bağımsızlığı ilkeleri gereğince Adli Yıl açılış törenlerinin yürütme ya da yasamanın mekânlarında değil, görev yerimiz olan yargı mekanlarında yani Adliyelerde düzenlenmesi gereğini bir kez daha yineliyoruz.

Her yıl ifade ettiğimiz üzere maalesef yargının ağır sorunları uzun süren yargılamalar, adalete erişim hakkının kısıtlanması, yargıya erişimin pahalılığı gibi kronikleşen ve Covid -19 Pandemisi nedeniyle daha da ağırlaşan bu sorunların baroların görüşleri de alınarak bir an önce çözülmesi bu yıl da öncelikli talebimizdir.

Yargının her türlü baskı ve etkiden uzak, tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yargılama faaliyetinde bulunmasının koşullarının oluşturulması en önemli vazifemiz olmalıdır.  Beklentimiz halkın sosyal medya üzerinden adalet arayışında olması değil, yargı makamları nezdinde adalet arayışını sürdürmesidir. Bunun için de adalete duyulan güvenin bir an önce sağlanması zorunludur.

Anayasa ile güvence altına alınmış hakimlik teminatı ve “hakimlerin görev yerlerinin değiştirilmemesi” ilkesine aykırı bir şekilde hakimleri özgür iradesi dışında, fikri sorulmadan, terfi yoluyla dahi başka yere atama gibi uygulamalardan vazgeçilmeli, mesleğe kabulde liyakat ve eşitlik esas alınmalıdır.

Her fırsatta ifade ettiğimiz üzere avukatlara ve örgütlü gücü olan Baroları bölmeye yönelik yapılan  her türlü girişim esasen halka, halkın adil yargılanma hakkına ve demokratik hukuk devletine yöneliktir. Tüm bunların yanında meslektaşlarımıza yönelen bazı kolluk görevlilerinin şiddeti de en son baro başkanlarına yönelik hukuksuz ve ölçüsüz müdahaleler ile akıl almaz boyutlara ulaşmıştır.

Avukatlara gerek mesleğin icrası nedeniyle, gerekse de mesleki faaliyetleri nedeniyle yönelen baskı, tehdit ve sözlü ve fiziki saldırılar maalesef inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Mesleğin icrası nedeniyle “Avukatlara yönelik saldırılarda saldırganların çoğunlukla tutuksuz yargılanmaları, yargılama neticesinde de hak ettikleri şekilde cezalandırılmamaları, avukatı uyuşmazlığın tarafı gören hastalıklı zihniyet yeni saldırılarına adeta davetiye çıkarmaktadır.

Yine meslek alanlarımız sürekli kapsamı genişletilen zorunlu arabuluculuk uygulamaları, uzlaştırma, noterlere devredilen işlerle iyice daraltılmıştır. HMK değişikliği ile de avukatsız duruşma yapılmasının önü açılarak yüzyüzelik ve doğrudan doğruyalık ilkeleri zedelenmiş ve avukat adeta yargılama faaliyetlerinden uzaklaştırılmıştır. Sayısı yüzlerle ifade edilen ve nerdeyse her ilde birden fazla bulunan hukuk fakültelerinden her yıl yirmibine yakın genç mezun olarak mesleğe adım atmakta, mesleki, sosyal ve ekonomik sorunlarla boğuşmaktadır.

Barolar ve Avukatlar Cumhuriyetin, demokrasinin, hukuk devletinin, laikliğin ve hak arama özgürlüğünün savunucuları; adli yargılanma hakkının, demokratik Hukuk Devletinin de teminatıdır.

Bu bağlamda hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdürme kararlığımızı kamuoyuyla paylaşıyor; Hak ve adalet arayışı yolunda fedakarca çalışan, demokrasi ve hukuk devletinden yana; avukat, hakim, savcı meslektaşlarımız ile adliye ve avukatlık bürosu çalışanlarımız başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın yeni adli yılını kutlar: mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yaşadığı gerçek sorunların çözüldüğü; yargıya güvenin sağlandığı bir yıl olmasını dilerim.

                                                                                                                                                                                                                                 Giresun Barosu Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                 Av.Soner KARADEMİR

Tarih : 1.9.2020
Okunma : 175

© 2020 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon - Faks : 0 454 215 76 57 / 0 454 215 76 58
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.